sahypa_head_Bg

Habarlar

 • PBT bandaj

  PBT bandaj

  PBT bandaj, lukmançylyk sarp edilýän zatlaryň arasynda umumy lukmançylyk bandaj önümidir.WLD professional lukmançylyk üpjün edijisidir.Geliň, bu lukmançylyk önümini jikme-jik tanyşdyralyň.Lukmançylyk bandajy hökmünde, PBT bandajyň köp ähmiýeti bar, ony köpleriň arasynda tapawutlandyrýar ...
  Koprak oka
 • Turbaly bandaj

  Turbaly bandaj

  Turbaly bandaj Dürli lukmançylyk sarp ediş önümleri bar we 20 ýyldan gowrak işleýän lukmançylyk sarp ediş önümlerini öndüriji hökmünde ähli bölümlere lukmançylyk önümlerini iberip bileris.Bu gün turba bandajlary, lukmançylyk c ...
  Koprak oka
 • Bir gezek ulanylýan lukmançylyk sarp ediş materiallary (POP bandaj we guýma aşagy)

  Bir gezek ulanylýan lukmançylyk sarp ediş materiallary (POP bandaj we guýma aşagy)

  POP bandaj, esasan gips poroşoklaryndan, sakgyç materiallaryndan we dokalardan ybarat lukmançylyk önümidir.Bandajyň bu görnüşi, suwa batyrylandan soň gysga wagtyň içinde gatylaşyp we berkleşip biler we güýçli şekillendiriş ukybyny we durnuklylygyny görkezýär.PO üçin esasy görkezijiler ...
  Koprak oka
 • Elastik bandaj-Spandex bandaj

  Elastik bandaj-Spandex bandaj

  Spandex bandaj, esasan spandex materialdan ýasalan elastik bandajdyr.“Spandex” -iň ajaýyp çeýeligi we çydamlylygy bar, şonuň üçin spandex bandajlary berkitmegi ýa-da dolamagy talap edýän dürli ýagdaýlar üçin uzak wagtlap baglanyşdyryjy güýç berip biler.Spandex bandajlary giň ...
  Koprak oka
 • Doka bandajlarynyň funksiýasy we ulanylyşy

  Doka bandajlarynyň funksiýasy we ulanylyşy

  Gauze bint, kliniki lukmançylykda köplenç ýaralary ýa-da täsir eden ýerleri bejermek üçin ulanylýan, operasiýa üçin zerur bolan umumy lukmançylyk enjamlarynyň bir görnüşidir.Iň ýönekeý bölegi, guýrugy, kellesi, döşi we garny üçin doka ýa-da pagtadan ýasalan ýekeje bentdir.Bandajlar ar ...
  Koprak oka
 • Medicalaradaky lukmançylyk doka gubkasynyň dogry gaýtadan işleniş akymy

  Medicalaradaky lukmançylyk doka gubkasynyň dogry gaýtadan işleniş akymy

  Indi tötänleýin şikes ýetmeginiň öňüni almak üçin öýde lukmançylyk dykyzlarymyz bar.Doka ulanmak gaty amatly, ýöne ulanylandan soň problema ýüze çykar.Doka gubka ýarany ýapyşar.Köp adamlar bejergi alyp bilmeýändigi sebäpli diňe ýönekeý bejergi üçin lukmana ýüz tutup bilerler.Köp gezek, w ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk doka çalmakda üns berilmeli birnäçe mesele

  Lukmançylyk doka çalmakda üns berilmeli birnäçe mesele

  Lukmançylyk doka süpürgiç ýarany bejermek üçin lukmançylyk önümidir , we ýarany gowy goraň. Medisina doka süpürgesi materiallara has ýokary talaplary ulanýar we ulanmak has amatlydyr. Şol bir wagtyň özünde lukmançylyk doka swabasy aşakdaky meselelere üns bermelidir. önümçilik prosesi.Men ...
  Koprak oka