page_head_Bg

Habarlar

Gauze bandaj, kliniki lukmançylykda köplenç ýaralary ýa-da täsir eden ýerleri bejermek üçin ulanylýan, operasiýa üçin zerur bolan umumy lukmançylyk enjamlarynyň bir görnüşidir.Iň ýönekeý bölegi, guýrugy, kellesi, döşi we garny üçin doka ýa-da pagtadan ýasalan ýekeje bentdir.Bandajlar böleklere we şekillere görä ýasalan bandajyň dürli görnüşidir.Material goşa pagta bolup, olaryň arasynda dürli galyňlykdaky pagta bar.Mata zolaklary daňmak we berkitmek üçin gurşap alýar, mysal üçin göz bentleri, bil baglary, öňdäki bentler, aşgazan bandajlary we Withers bandajlary.Aýaklary we bogunlary berkitmek üçin ýörite bentler ulanylýar.Adam bedeni şikeslenenden soň, doka bandajy köplenç ýarany örtmek üçin ulanylýar, esasan, dykyz bandajyň gowy howa geçirijiligi we ýumşak materialy bar, bu geýimleri düzetmek, gemostaz basyşy, el-aýaklary asmak we bogunlary düzeltmek üçin has amatlydyr.

Funksiýa

1. oundarany goraň.Gauze bandajynyň howa geçirijiligi gowy.Warany geýmek gutaransoň, geýimi düzetmek üçin doka bandajyny ulanmak, ýaranyň ýokaşmagyndan we ýaranyň ikinji derejeli ganamagynyň öňüni alyp biler.

2. Düzediş.Doka bandajlary geýimleri saklaýan, gan akmagy gözegçilikde saklaýan, ýarany hereketsizleşdirýän we goldaýan, çişmegi azaldýan, operasiýa ýa-da şikes ýeten ýeri goraýan materiallardyr.Döwük hassasy doka bandajyny ulananda, döwük ediň, birleşýän ýer çäklendirilýär, ýöne süňküň çalt bejerilmegine sebäp bolýar.

3. Agyry aýyryň.Doka bandajdan soň, gan dökülmegi üçin ýara gysylyp bilner, bu hassalaryň rahatlygyny belli bir derejede ýokarlandyrýar we şeýlelik bilen hassalaryň agyrysyny ýeňilleşdirýär.

Ulanyş usuly

1. Bandajyň daşyny örtmezden ozal daňmak:

The thearalanan adama näme etjekdigini düşündiriň we oňa hemişe teselli beriň.

Arkaýyn oturyň ýa-da ýatyň.

The thearany saklaň (ýaralanan adam ýa-da kömekçi tarapyndan)

The Zeper ýeten tarapdan başlap, binti mümkin boldugyça ýitginiň öňünde goýuň.

Bandajyň gaplanylanda 2.gauze bandaj:

Injuredaralanan adam ýatan bolsa, basgançak, dyz, bil we boýnuň arasyndaky tebigy depressiýalarda bandaj ýaralanmalydyr.Düzeltmek üçin bandajyny öňe we yza we aşak çekiň.Torbany dogry ýere çekmek üçin boýnuň depressiýasyny ulanyp, boýnuňy we ýokarky göwresiňi ört.

Band Bandajlar bilen örtülende, berklik derejesi gan akmagyň öňüni almak we geýimleri düzetmek ýörelgesine laýyk bolmaly, ýöne ekstremitlerde gan aýlanyşyna päsgel bermezlik üçin gaty berk däl.

F Eger-de agzalar baglansa, gan aýlanyşyny barlamak üçin barmaklar we aýaklar mümkin boldugyça açylmalydyr.

The Düwüniň agyry döretmeýändigine göz ýetiriň.Bandajyň ujuny düwün bilen gysyp, süňküň çykýan ýerine daňmaz ýaly tekiz düwün ulanylmaly.

The Aşaky agzalaryň gan aýlanyşyny yzygiderli barlaň we zerur bolsa goýberiň.

3. injuredaralanan agzalary düzeltmek üçin bandaj ulanylanda:

The thearalanan agzalar bilen bedeniň arasynda ýa-da aýaklaryň arasynda (esasanam bogunlar) ýumşak ýassyklar goýuň.Polotensalary, pagta ýa-da eplenen eşikleri pad ýaly ulanyň, soňra döwülen süňküň süýşmeginiň öňüni almak üçin bandaj çalyň.

The Aýagyň golaýyndaky boşlugy daňyň we ýaradan mümkin boldugyça gaça duruň.

Band Bandaj düwünini zeper ýetmedik tarapyň öňünde daňmaly we mümkin boldugyça süňkleriň köpelmeginden saklanmaly.Pidanyň bedeniniň iki gapdalynda şikes ýeten bolsa, düwün merkezi daňylmalydyr.Bu hasam şikes ýetmek üçin iň az mümkinçilikdir.

Usullaryň ulanylmagyna köp üns berilýär, üns we üns bolmasa, ýalňyşlyk goýbermek aňsat.Şonuň üçin operasiýa wagtynda lukman we ýaralananlar gowy düzediş we bejeriş effektini gazanmak üçin biri-biri bilen hyzmatdaşlyk etmeli.

Diňe doka bandajynyň işine düşünmek we onuň dogry işleýiş usulyny özleşdirmek bilen, doka bandajynyň roluna doly oýnap bileris.


Poçta wagty: 30-2022-nji mart