page_head_Bg

Habarlar

Lukmançylyk dykyz süpürgiç ýarany bejermek üçin lukmançylyk önümidir , we ýarany gowy goraň. Medisina doka swabasy materiallara has ýokary talaplary ulanýar we ulanmak has amatlydyr. Şol bir wagtyň özünde lukmançylyk dykyz süpürgiç aşakdaky meselelere üns bermelidir. önümçilik prosesi.

Lukmançylyk dykyz önümlerini öndürmek prosesinde, doka “aşgar gaýnadylmagy” örän möhüm prosesdir.Maksat, çal reňkli matadaky süýümi, ýagy we mumy aýyrmak, lukmançylyk dykyzlygynyň hiline gönüden-göni täsir edýär.Şol bir wagtyň özünde, bu işde aýratyn üns berilmeli köp hapalaýjy maddalar bar.

Lukmançylyk doka süpürgiçiniň öndürilişinde öndürilýän hapalaýjy maddalaryň mukdaryny azaltmak üçin, häzirki wagtda öndürilen doka çal mata köplenç bug buglamak, suw ýuwmak we peselmekden soň ýuwmak we akartmak ýaly birgiden proses bilen tamamlanýar. - temperatura silindri.Öňki prosesdäki hapalaýjy maddalar, köplenç arassalanan ülňüleriň we önümiň hiline laýyk gelmegini üpjün etmek üçin indiki bölüme getirilýär, arassalamak üçin has arassa suw ulanylmaly.

Mundan başga-da, lukmançylyk dykyz bloky zawoddan çykmazdan ozal berk synagdan geçirilmeli we barlanmaly.Handumşak el duýgusy, güýçli suw siňdirişi, birmeňzeş dokma dykyzlygy, ak we tagamsyz, kislota we aşgar ýok we ulanmak üçin ygtybarly.Seýrek arassa pagta doka çal mata saýlanýar.Hünärli we ulanylýan doka saýlanylandan soň, hlor kislorodyň iki gezek akartylmagyna (peselmegine) sezewar bolýar, soňra peselýän doka çal mata mehaniki taýdan zolaklara bölünýär we zerur talaplara laýyklykda degişli lukmançylyk dykyz böleklerine bölünýär.

images1


Iş wagty: Mart-29-2022