page_head_Bg

Habarlar

Indi tötänleýin şikes ýetmeginiň öňüni almak üçin öýde lukmançylyk dykyzlarymyz bar.Doka ulanmak gaty amatly, ýöne ulanylandan soň problema ýüze çykar.Doka gubkasy ýaranyň üstünde durar.Köp adamlar bejergini alyp bilmeýändigi sebäpli diňe ýönekeý bejergi üçin lukmana ýüz tutup bilerler.
image003
Köplenç bu ýagdaýa duş gelýäris.Lukmançylyk doka bilen ýaranyň arasyndaky ýelimiň çözgüdini bilmeli.Geljekde bu ýagdaý ýüze çyksa, çynlakaý bolmasa, özümiz çözüp bileris.

Lukmançylyk dykyz bloky bilen ýaranyň arasyndaky ýelmeşme gowşak bolsa, doka haýal göterilip bilner.Bu pursatda ýaranyň köplenç aç-açan agyrylary ýok.Doka bilen ýaranyň arasyndaky ýelmeşme güýçli bolsa, doka ýuwaş-ýuwaşdan çyglap ​​bilýän, soň bolsa takmynan on minutlap doka siňdirip bilýän biraz duzly ýa-da ýodofin dezinfeksiýa goýup bilersiňiz. aç-açan agyry bolmaz.

Şeýle-de bolsa, ýelme gaty çynlakaý we esasanam agyryly bolsa, doka kesip bilersiňiz, ýaranyň çişmegine we ýykylmagyna garaşyp, soňra doka aýryp bilersiňiz.

Lukmançylyk dykyz bloky aýrylmaly bolsa, doka we gabyny bilelikde aýryp bolýar, soňra täze ýaranyň üstündäki ýag dodagyny gaýtadan ýelmeşmezlik üçin ýodofor dezinfeksiýa bilen örtüp bolýar.


Iş wagty: Mart-29-2022